Opdatering // Update

20. december 2021 - nyheder

 // English Version below // 

Opdatering: Fortsatte prisstigninger og udfordringer på det globale marked

Kære alle,

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer en glædelig jul, og et rigtig godt nytår, samt takke for et godt samarbejde i 2021.

Der hersker ingen tvivl om, at 2021 har været et udfordrende år, hvor især COVID-19 og usikkerhed på råvaremarkedet har haft en markant indflydelse på vores daglige forretning.

I HauCon har vi arbejdet intens med vores logistik og indkøb for at sikre, at vi har kunnet opretholde vores servicemål. Vi har ligeledes set os nødsaget til at justere vores priser af 3 omgange grundet de stigende priser fra vores leverandører samt de stigende fragtomkostninger.

Alene i år har vi modtaget mere end 120 prisstigninger fra vores egne leverandører, og samtidig oplevet at flere leverandører har valgt at benytte sig af dagspriser.

Vi ser stadig en stor usikkerhed og manglende gennemsigtighed på råvaremarkedet, når vi ser ind i 2022. Markedet for stål ser langt om længe ud til at have stabiliseret sig en smule, hvorimod råvaremarkedet for plastik, olie og prisen på strøm forventes at påvirke de overordnede produktionsomkostninger i negativ retning.

Derfor er vi også nødsaget til at varsle prisjusteringer, og vi vil komme med en ny bruttoprisliste gældende fra 1. marts 2022. Prisjusteringerne vil både berøre vores bruttopriser, samt aftalte nettopriser.

Vi er på nuværende tidspunkt i forhandlinger med alle vores leverandører, og vi vil sende den nye prisliste så snart den er klar.

Vi opfordrer jer til fortsat at tage forbehold for eventuelle længere leveringstider og potentielle prisstigninger i fremtiden.

På baggrund af ovenstående forbeholder vi os stadig retten til at justere priserne med én måneds varsel.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed.

———————————————————————————————————————————————–

Update: Continues price increases and challenges on the global market

Dear all,

We would like to take the opportunity to thank you for the good cooperation in 2021, as well as wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

2021 has, without a doubt, been a challenging year, where especially COVID-19 and uncertainty regarding the market for raw materials have had a significant influence on our day-to-day business.

In HauCon we have worked intensely with our logistics and procurement, to make sure that we have been able to uphold our service goal. We have been compelled to adjust our prices 3 times, due to the increasing prices from our suppliers, as well as the increasing freight costs.

In this year alone we have received more than 120 price increases from our own suppliers, while several suppliers have chosen to work with daily prices.

When looking into 2022, we still see great uncertainty and lack of transparency on the market for raw materials. The market for steel finally seems to be somewhat stabilizing, where as the market for plastic, oil and the price for electricity is expected to increase.

Because of this, we are compelled to notify of price adjustments, and we will have a new gross price list, which will be valid from the 1. March 2022. The price adjustments affect both our gross prices as well already agreed net prices.

Currently we are negotiating with all our suppliers, and we will send our new price list as soon as it is ready.

We encourage you to take precautions for potentially longer delivery times and price adjustments in the future.

Based on the above mentioned, we reserve the right to adjust the prices with a one-month notification.

We are at your service, should there be any questions to the above mentioned.