Varsling om prisstigninger//Notification of price adjustments

23. februar 2021 - nyheder

// English Version below //

 

Kære kunde,

Indledningsvis vil vi i HauCon gerne benytte lejligheden til at takke for samhandlen i det forgangne år.

Vi ser frem mod et spændende 2021, hvor vi forhåbentligt også vil opleve færre restriktioner og en mere normaliseret hverdag igen.

Som I sikkert allerede ved, så er verdensmarkedet i øjeblikket præget af kraftige prisstigninger. Dette gælder for flere råvarer, herunder stål og plast, men også markederne for energi og transport er berørte. Uroen og ubalancen mellem udbud og efterspørgsel har desværre forplantet sig verden over – ikke kun til det europæiske marked.

HauCon følger udviklingen tæt, og vi prøver at være på forkant med situationen. Vi supplerer på indkøbs­volumen til lager for derigennem at kunne opretholde vores høje leveringssikkerhed.

Vi forsøger at fastholde samme service og prisniveau som hidtil, men vi befinder os i en ekstraordinær situation, som gør, at vi desværre ser os nødsaget til at varsle om dagspriser og mulige prisstigninger i den nærmeste fremtid. Eventuelle prisændringer vil ske uden yderligere varsel.

Vi vil derfor også gerne opfordre jer til at tage de nødvendige forbehold ved projekttilbud og licitationer.

Vores ønske er, at vi sammen med jer via dialog, forberedelse og planlægning kan fortsætte vores gode samarbejde og finde den bedste løsning for alle parter.

Vi håber på jeres forståelse, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde i tiden fremover.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed og er I velkommen til at kon­takte os.


Dear Customer,

lnitially, we at HauCon would like to take the opportunity, to thank you for the cooperation in the previous year.

We look forward to an exciting 2021, where we hopefully will see fewer restrictions and a more normal day-to-day life.

As you probably already know, the global market is currently marked by severe price increases. This goes for several types of raw materials such as steel and plastic, but the markets for energy and transport are also affected. The imbalance between supply and demand have unfortunately spread worldwide – not just to the European market.

HauCon keeps a close eye on the development and we try to stay ahead of the situation. We are continuously increasing our stock of standard items to ensure competitive prices and maintain our high consistency of supply.

We try to maintain the same level of service and prices as we have until now, but we find ourselves in an extraordinary situation that unfortunately forces us to notify of day-to-day prices and possible price increases in the nearest future.

Potential price adjustments will occur without further notice.

Therefore, we would like for you to take the necessary precautions concerning project quotes and tenders.

Our wish is that we through dialog, preparation, and planning, can continue our good cooperation and find the best possible solution for all parties.

We hope for your understanding and we look forward to a constructive cooperation in the future.

Should you have any questions concerning the above, we remain at your disposal and you are welcome to contact us.