Code of Conduct

Opdateret: 29-10-2021

I HauCon A/S (herefter HauCon) er etiske spilleregler en selvfølge. Omtanke for mennesker, miljø og det omkringliggende samfund er en stor del af vores kultur. Vi tror på, at vores ansvarlighed smitter af på vores præstation. Vi behandler hinanden ordentligt, og involverer os gerne i det samfund og de omgivelser, som vi er en del af. Vi har udarbejdet vores Code of Conduct som et sæt interne retningslinjer for, hvordan vi forventer vores medarbejdere og samarbejdspartnere agerer i det daglige.
Vores Code of Conduct er gældende for alle medarbejdere i virksomheden, og overholdelse heraf påhviler hver enkelt medarbejder uanset niveau eller titel.

HauCons værdier

Troværdighed

Vi driver en sund forretning, og med afsæt i vores kvalitetspolitik, sikrer vi, at vi holder vores del af aftalen. Ærlighed og gensidig respekt er værdier som er dybt forankret i vores virksomhedskultur, og hver enkelt medarbejder i HauCon arbejder for at gøre os til industriens mest pålidelige samarbejdspartner/leverandør igennem alle stadier i byggeprocessen.

Kompetence

Hos HauCon sætter vi personlig og faglig udvikling i højsædet, da vi bestræber os på at have de mest kompetente medarbejdere til kundernes rådighed. Det giver kunderne viden til at vælge.
Vi er af den opfattelse, at vores medarbejdere har stor del i vores succes i dag, og HauCon investerer derfor kraftigt i personlig og faglig udvikling, og i at tiltrække de dygtigste medarbejdere på markedet.

Fleksibilitet

HauCon er til for sine kunder! Intet byggeprojekt er ens, så vi bestræber os derfor på at levere den løsning, der passer hvert enkelt projekt bedst muligt. Vi driver vores forretning med en stor grad af fleksibilitet, så vi kan imødekomme vores kunders individuelle behov og ønsker.
Vi er blandt andet meget fleksible i forhold til levering. Vi har tre biler til udkørsel af varer i Aarhus og omegn, så vi hurtigt kan levere vores produkter til lokale kunder og byggepladser. I resten af landet bestræber vi os på dag-til-dag levering.

Kunder

Med afsæt i vores værdier, Troværdighed, Kompetence og Fleksibilitet – og for, at vi kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger – arbejder vi tæt sammen med kunderne igennem hele byggeprocessen. Kundetilfredshed er en af de vigtigste parametre for HauCon, og alle de aftaler, vi udarbejder med kunderne, udarbejdes i god tro.
Vi har et internt certificeret kvalitetsledelsessystem, som sikrer, at vi udfører vores arbejde så optimalt som muligt, således, at vi effektivt kan imødekomme vores kunders ønsker og behov med så høj en servicegrad som muligt.

Leverandører

Loyalitet og ærlighed er vigtige grundsten i forhold til at bibeholde tætte relationer med vores leverandører. Dette forklarer, hvorfor HauCon med stolthed stadig samarbejder med leverandører, som kan dateres tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1988.
HauCons relationer bygger på tillid og gensidig respekt, og vi gør os umage med altid at skabe størst mulig fælles merværdi for alle parter.
Vi forventer, at vores leverandører støtter os i vores bestræbelser på at overholde vores Code of Conduct.

Konkurrenter

Konkurrence skal ske på lige vilkår, og vi støtter derfor op omkring konkurrencelovgivningen.

Lovgivning og regler

HauCon driver virksomhed som et ansvarligt medlem af samfundet, og forpligter sig til at overholde alle gældende love, regler og konventioner. HauCon forventer at alle samarbejdspartnere, kunder, leverandører og medarbejdere agerer ud fra samme optik.
Korruption og bedrageri
I HauCon overholder vi den højeste standard med hensyn til moralsk og etisk adfærd. Vi har nultolerance over for korruption, bedrageri og bestikkelse. Vi tilbyder eller modtager aldrig gaver eller betaling, som kan anses som værende bestikkelse. Vi tilbyder eller giver aldrig bidrag til politiske partier, og vi arbejder for at sikre, at risici for korruption identificeres eller italesættes.

Kvalitetssikring

HauCon er ISO 9001:2015 certificeret ved Det Norske Veritas, og vores kvalitetsledelsessystem hjælper os til, at vi hele tiden forebygger og optimerer – og er på forkant med vores service. Den interne kvalitetspolitik hjælper os til at forblive pålidelige og attraktive overfor vores interessenter ved at overholde alle vores aftaler, altid levere kvalitetsprodukter og vedligeholde tætte relationer med vores kunder og leverandører.
Vores kvalitetsmål skal være med til at sikre, at vores servicegrad forbliver så høj som muligt. Det gør vi blandt andet ved at have den målsætning at levere 97% af vores standardvarer fra dag til dag. Vi forpligter os endvidere til at opretholde samme standard inden for fejlleverancer, dvs. vi skal rådgive, registrere, plukke og pakke 97% af alle ordrer korrekt. Samtidig skal vores krediteringsprocent på eventuelle faktureringsfejl være under 3%.

Regnskabsførelse og skat

Al regnskabsførelse i HauCon samt den overordnede økonomiske rapportering sker i overensstemmelse med relevant lovgivning og internationale standarder. Vi overholder skattelovgivningen i Danmark og betaler dermed den lovkrævede skat. HauCon er åben omkring skatteforhold, og handler troværdigt og med integritet i forhold til skattemyndighederne.

Medansvar

For HauCon er det vigtigt at tage et samfundsansvar og aktivt være med til at støtte mennesker som har brug for hjælp til en bedre tilværelse. Derfor har HauCon valgt at støtte Familier med Kræftramte Børn,
Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors Erhverv og Unicef, hvortil sponsorater hvert år prioriteres. Derudover støtter vi også hvert år forskellige lokale initiativer og events.

Desuden er det en kerneopgave for HauCon at hjælpe og udvikle unge mennesker, hvorfor vi med glæde investerer i elevuddannelser, praktikker og voksenelevuddannelser.

Arbejdsplads og medarbejdere

Hos HauCon er medarbejdernes velbefindende altafgørende.
Vores medarbejderes trivsel afspejles på flere niveauer, og er selvsagt med til at skabe bedre præstationer og bedre resultater, hvis den er i fokus. Som medarbejder i HauCon oplever man en uformel omgangstone og højt til loftet. Det sociale fællesskab er i højsædet, og arrangementer såsom fælles morgenmad prioriteres ofte.

Nultolerance over for diskrimination

I HauCon støtter vi op om ligestilling og lige muligheder for alle medarbejdere i virksomheden. Vi forventer af alle vores medarbejdere, at de behandler hinanden med åbenhed og gensidig respekt. Vi anerkender den enkeltes arbejdsindsats ud fra kvaliteten af dennes præstationer – uafhængigt af køn, etnisk, social og national herkomst, race, hudfarve, religion og tro, seksuel orientering, politisk overbevisning, alder, handicap og civilstatus.
Det betyder, at vi har nultolerance over for alle former for diskrimination – og chikane.

Menneskerettigheder

HauCon respekterer sine medarbejdere, og generelt menneskers lovmæssige rettigheder. Vi støtter op om alle internationale aftaler om menneskerettigheder – herunder nultolerance overfor børnearbejde – og derfor overholder vi også den gældende ansættelsesret.
Vi har udarbejdet interne politikker og procedurer som gælder for alle vores medarbejdere, og forventer endvidere af vores medarbejdere, at deres private interesser ikke strider imod dem HauCon besidder.

Work-life-balance og arbejdsmiljø

Da de menneskelige ressourcer er et af de vigtigste aktiver for HauCon, gør vi os umage med at opfylde vores medarbejderes ønsker og behov. Vi har en sund work-life-balance-politik og anerkender det faktum, at de bedste præstationer og resultater skabes, når der er harmoni mellem arbejde, familieliv og fritid.
Vi er overbeviste om, at en kæde ikke er stærkere end dets svageste led, og derfor investerer vi med glæde i vores medarbejdere ved at tilbyde dem både personlig og faglig udvikling. Vi har en åben-dør politik og en flad hierarkisk organisationsstruktur, der har hjulpet os med at opbygge en stærk intern kultur. Den opfordrer til teamwork, sammenhold og fleksibilitet blandt medarbejderne.
Ved ansættelse tilmeldes alle medarbejdere automatisk en sundhedsforsikring, som dækker behandlinger af både arbejdsrelateret og fritidsrelateret karakter.

Sikkerhed

HauCon følger alle sikkerhedsforanstaltninger i det daglige arbejde. HauCon tilbyder løbende sine medarbejdere deltagelse og kompetenceopdatering i førstehjælpskurser, og derudover stiller vi alt det sikkerhedsudstyr til rådighed, som der er brug for. Vi følger nationale love og regler udstukket af respektive myndigheder ref. Arbejdstilsynet.
Pr. december 2016 har HauCon investeret i en hjertestarter, som er en ekstra sikkerhed for medarbejderne i det daglige, hvis vi skulle komme til at opleve en person får et hjerteanfald.

Miljøhensyn

I hvilket som helst projekt, som HauCon har del i, stræber vi efter, i samarbejde med vores kunder og leverandører at skabe den største værdi for alle involverede parter, de omkringliggende samfund og miljøet.
Vores åbne tilgang til samarbejde skaber innovative løsninger som alle bidrager til bæredygtige projekter som har positiv indflydelse på og i fremtiden. Med en bæredygtig fremtid som stor motivationsfaktor, har vi fokus på, at vores produktportfolio konstant udvides med miljøvenlige produkter. Dette inkluderer blandt andet store investeringer i kuldebrobrydende teknologier og minimering af miljøskadelige produkter.

Krav til samarbejdspartnere og overtrædelse af Code of Conduct

Vi stiller som minimum de samme krav til vores samarbejdspartnere, som er anført i HauCons Code of Conduct – og forudsætter således, at vores samarbejdspartnere respekterer disse krav og retningslinjer.
Overtrædelse af kravene i HauCons Code of Conduct skal rapporteres til ledelsen i HauCon, der er forpligtet til at gribe ind.

Jan Haugaard Sørensen
Ejer & Administrerende direktør