Salgs- og leveringsbetingelser

View English version: Terms and conditions of sale and delivery

1. Generelle betingelser

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, aftaler om leverancer og salg og lignende, medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem HauCon A/S og aftalens anden part (i det følgende kaldet Kunden).

2. Tilbud og ordrer

Skriftlige tilbud er bindende i 14 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet og er gældende fra tilbuddets dato. Leveringstider beregnes fra ordrebekræftelsens dato. Så længe et tilbud ikke er accepteret, tages der forbehold for mellemsalg, ændring i valutakurser, afgiftsændringer m.v. Kunden har, afhængig af ordrestatus, kun mulighed for at ændre i en afgivet ordre vedrørende varer fra HauCon A/S´ standardsortiment. Såfremt ordren indeholder specialfremstillede varer, kan Kunden ikke ændre i forhold til de specialfremstillede varer i en afgivet ordre. Ved ændringer, tilvalg eller andre ekstraydelser i en ordre kan leveringstid for leverancen blive ændret. Returnering af varer accepteres kun på de betingelser, der fremgår af pkt. 10.

3. Tekniske oplysninger

Alle oplysninger om tekniske data, der er anført i kataloger, brochurer, annoncer, prislister, websider og lignende, er kun vejledende. Disse tekniske oplysninger er kun bindende, såfremt de står specifikt angivet i skriftlige aftaler.

4. Priser

Alle oplysninger om priser, der er anført i kataloger, brochurer, annoncer, prislister, webside og lignende, er kun vejledende, og vi tager til hver tid forbehold for udefrakommende prisstigninger. Prisoplysninger er kun bindende, såfremt de står specifikt angivet i skriftlige aftaler. Alle priser er ekskl. moms og andre offentlige afgifter. Gældende priser anføres i tilbuddet og kan ændres, indtil accept foreligger. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne ab lager (HauCon A/S’ forretningssted).

5. Betaling

Betaling skal ske i henhold til betalingsbestemmelserne på fakturaen eller i henhold til anden skriftlig aftale.

Betales fakturabeløbet ikke rettidigt, beregnes morarenter fra forfaldsdato med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis forfaldne beløb ikke betales rettidigt, forfalder restkøbesummen for alle leverede varer til omgående betaling. HauCon A/S er i disse tilfælde berettiget til straks og uden varsel at stoppe yderligere leverancer, uanset om disse er kontraktligt fastsatte. HauCon A/S er ydermere berettiget til først at genoptage de stoppede leverancer, når Kunden har betalt det skyldige beløb og enten har betalt eller stillet behørig sikkerhed for restkøbesummen.

6. Ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver HauCon A/S’ ejendom i det omfang, som den danske lovgivning tillader, indtil betaling sker.

7. Levering

Alle ordrer leveres ab lager (HauCon A/S’ forretningssted), medmindre andet er aftalt. Såfremt det således er aftalt, at HauCon A/S skal bringe varen til aftalt leveringssted, sørger Kunden for aflæsning af varen ved leveringsstedet. Risikoen for varen overgår til Kunden, når det meddeles, at aflæsning kan finde sted, eller hvis HauCon A/S jfr. nedenfor selv læsser af eller alternativt medtager varen igen. Er Kunden ikke repræsenteret på det aftalte leveringstidspunkt, kan varen aflæsses for Kundens regning, idet HauCon A/S’ leveringsseddel anses som dokumentation for rettidig levering af rette mængde, og evt. udgifter til ventetid og aflæsning på grund af Kundens forhold betales af denne.

HauCon A/S kan også vælge at medtage varen igen, idet alle udgifter i forbindelse hermed påhviler Kunden, herunder udgifter til opbevaring. Leveringstidspunktet oplyses af HauCon A/S med forbehold for forsinkelse, Force Majeure eller andre uforudsete leveringshindringer eller vanskeligheder, herunder forsinkelser, der ligger udenfor HauCon A/S’ kontrol, og som kan forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Som Force Majeure anses også situationer, hvor epidemier påvirker produktion eller leverancer fra HauCon A/S eller HauCon A/S´ leverandører.

Hvis det er aftalt, at HauCon A/S skal levere ordren på et aftalt leveringssted, skal Kunden sikre en farbar vej til leveringsstedet (byggepladsen/ejendommen). Såvel transportvejen til holdepladsen og den anvist holdeplads skal have kørefast underlag og være ryddet, egnet og sikret til kørsel med lastbil. Hvis ovenstående adgangsforhold og forudsætninger om transportveje og holdeplads ikke kan sikres, skal Kunden oplyse herom snarest muligt. HauCon A/S´ eventuelle meromkostninger som følge heraf betales af Kunden som et tillæg.

Såfremt ordren ikke kan leveres på grund af leveringsstedets beskaffenhed, skal Kunden senest ved HauCon A/S´ meddelelse om levering anvise et alternativt egnet leveringssted. HauCon A/S´ levering hertil anses herefter for rette leveringssted. Kunden afholder samtlige merudgifter forbundet med ændret leveringssted, herunder HauCon A/S´ eventuelle merudgifter ved leveringen til det ændrede leveringssted (kaldet ”Opbevaringsstedet”).

Såfremt ordren ikke kan leveres på grund af Kundens forhold, og Kunden ikke rettidigt anviser et alternativt leveringssted, vil varerne blive opbevaret for Kundens regning og risiko på et af HauCon A/S valgt opbevaringssted, indtil nyt leveringstidspunkt er aftalt. HauCon A/S´ levering til dette Opbevaringssted anses herefter for rette leveringssted. Kunden afholder samtlige meromkostninger som følge af denne leveringshindring, herunder omkostninger til lageropbevaring, eventuel forsikring, spildtid, kørsel m.m. Der vil ved HauCon A/S´ efterfølgende transport fra Opbevaringsstedet til det oprindeligt aftalte og anviste leveringssted påløbe Kunden ekstra omkostninger, blandt andet til oppebæring af arbejdsløn. Når levering af varerne har fundet sted til et Opbevaringssted som anført ovenfor, overgår risikoen og vedligeholdelsespligten for varerne m.v. til Kunden.

8. Mangelansvar

Såfremt Kunden konstaterer en mangel, er HauCon A/S berettiget til at foretage afhjælpning i form af udbedring eller omlevering efter eget valg, såfremt manglerne ved leverancen skyldes fejl ved konstruktion, materiale eller fremstilling. HauCon A/S fraskriver sig erstatningsansvaret for ethvert tab i form af Kundens afledte omkostninger samt driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, som manglen måtte forvolde overfor Kunden eller tredjemand. HauCon A/S´ erstatningspligt kan desuden maksimalt udgøre det beløb, som den mangelfulde vare er udfaktureret til. HauCon A/S’ ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest 6 år efter levering til Kunden. Også i sådanne tilfælde kan HauCon A/S kun gøres ansvarlig for mangler med foranstående begrænsninger og såfremt Kunden kan dokumentere, at HauCon A/S` leverance var mangelfuld på leveringstidspunkt samt endvidere kun i det omfang, det følger af HauCon A/S’ eget kontraktforhold med Kunden.

9. Digitalt ansvar

Der gøres opmærksom på, at download og brug af tilgængeligt software og/eller BIM-modeller på haucon.dk er brugerens eget ansvar. Ligeledes er det brugerens eget ansvar at kontrollere inputværdier, tegninger samt verifikation af disses gennemførlighed baseret på gældende standarder og godkendelser.

HauCon A/S påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl ved brugen af eller i resultater, der er opnået med brugen af softwaren/BIM-modellen. HauCon A/S fralægger sig desuden alt ansvar i forbindelse med misbrug eller forkert benyttelse af det tilgængelige digitale sortiment.

Brugen/anvendelsen af den tilgængelige software og/eller BIM-modeller sker uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti fra HauCon A/S for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

Finder du en fejl eller har du spørgsmål til softwaren/BIM-modellerne, så er du mere end velkommen til at kontakte vores Tekniske afdeling på tlf. 86229393.

10. Returnering

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med HauCon A/S.

Varer, der fortsat indgår i vort standardsortiment og som fremtræder i ubrudt original emballage, kan returneres med oplysning af det aktuelle fakturanummer.

Returnering, herunder forsendelsen/transporten, af varer sker for Kundens egen regning og risiko, såfremt HauCon A/S står uden skyld for en eventuel fejllevering.

Kreditering af varen finder sted ved modtagelse af varen -20% af salgsprisen.

Returneres varen uden forudgående aftale med HauCon A/S, vil varen blive returneret til Kunden for Kundens regning og risiko.

Følgende varer er undtaget returretten:

 • Varer, der er blevet taget i brug eller beskadiget hos Kunden
 • Varer, der ikke kan dokumenteres opbevaret korrekt hos Kunden
 • Varer, der er fremstillet efter Kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
 • Varer, der har datoudløb eller lignende vareegenskaber
 • Varer, der af sundhedsbeskyttelses- eller arbejdsmiljømæssige årsager i øvrigt ikke er egnet til at blive returneret
 • Varer, der indgår i vores vintersortiment
 • Varer, der ikke indgår i vores standardsortiment
 • Varer, der indgår i vores standardsortiment, leveret i større mængder direkte fra producent

11. Reklamationer

Kunden er pligtig at modtage og betale varer som aftalt, uanset eventuel reklamation. Kunden afskæres ikke herved fra at gøre sine indsigelser og krav gældende. Enhver reklamation fra Kundens side over kvalitet, holdbarhed, mål eller mængde skal skriftligt forelægges HauCon A/S. HauCon A/S skal omgående bekræfte modtagelsen af reklamationen og samtidig meddele ønske om inspektion.

Det påhviler Kunden at undersøge, om varen er i overensstemmelse med det købte. For fremsendelse af reklamation gælder følgende betingelser og frister:

 • For mål og mængde: uden ophold ved varens levering
 • For varer, der har datoudløb eller lignende vareegenskaber: uden ophold ved varens levering
 • For kvalitet: indenfor 8 dage fra leveringsdatoen
 • For emballerede varer regnes reklamationsfristen på 8 dage fra det tidspunkt, på hvilket originalemballagen brydes. Reklamationen skal dog ske senest 60 dage efter modtagelsen
 • For skjulte fejl: uden ophold efter at disse er konstateret eller burde være konstateret, dog maksimalt 9 måneder fra modtagelsesdatoen. Det reklamerede kvantum skal altid holdes intakt og emballering – om muligt – opbevares

Alle varer, som er under reklamation, skal opbevares i 10 dage, inden for hvilken frist inspektion skal foretages af HauCon A/S. Er reklamation ikke afgjort derved, skal varen opbevares i yderligere 10 dage til afgørelse af reklamationen. Hvis partiet eller del deraf anvendes inden for nævnte frister, bortfalder retten til reklamation. Fortsat anvendelse, efter at fejl ved varen er konstateret, kan aldrig give grundlag for krav mod HauCon A/S. Opdages skjulte fejl efter varen er monteret i et byggeri, udvides reklamationsfristen i overensstemmelse med byggeleveranceklausul (se under Mangelsansvar).

12. Reklamationsomfang

Kundens ret til at fremkomme med mangelindsigelser, og herunder bl.a. fremkomme med krav om afhjælpning eller omlevering, er betinget af, at mere end 5 % af det fakturerede parti pr. kvalitet efter en mangelvurdering ikke opfylder produktets normer med hensyn til kvalitet og tolerancer. Er foranstående betingelse opfyldt, skal reklamationen godtages som berettiget for den del, der er mangelfuld, hvorimod den resterende del af partiet skal accepteres af Kunden. Såfremt en opgørelse viser, at mindre end 5 % af det fakturerede parti pr. kvalitet efter en mangelvurdering ikke opfylder produktionsnormerne med hensyn til kvalitet og tolerancer, kan Kunden ikke i den anledning gøre noget krav gældende overfor HauCon A/S og kan herunder heller ikke fremsætte krav om afhjælpning eller omlevering. Foranstående regler i pkt. 11 kan ikke begrænse ansvaret for skjulte fejl.

13. Inspektion

Inspektion skal ske af samtlige varer. Imidlertid kan Kunden og HauCon A/S aftale, at inspektionen af praktiske grunde sker på reduceret grundlag, dog således at minimum 20% af varen inspiceres. Disse skal være udtaget repræsentativt fordelt i forhold til det totale antal leverede varer. Varer, der viser sig at have indeholdt skjulte fejl, som bliver synlige ved eller efter bearbejdning, skal markeres, således at inspektionen kan foretages lettest muligt. Det påhviler Kunden at bevise, at disse varer nøje er bearbejdet/behandlet i overensstemmelse med HauCon A/S’ anvisninger, og at de ikke har været udsat for forhold, der ligger ud over produktets begrænsninger.

14. Håndværksmæssig forsvarlighed

Såfremt varen er videresolgt og/eller taget i produktion, er HauCon A/S berettiget til at afvise enhver reklamation vedrørende kvalitet og opmåling eller andre åbenbare fejl og mangler, der burde være konstateret ved normal undersøgelse. Er varen i original emballage, gælder bestemmelserne i forrige afsnit ikke, men alene bestemmelserne vedrørende Reklamationer.

15. Produktansvar

Forvolder en leverance fra HauCon A/S personskade, er HauCon A/S ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes en defekt ved den af HauCon A/S leverede vare eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af HauCon A/S. HauCon A/S har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom samt afledte tab, driftstab, tidstab, avance eller andet indirekte tab, medmindre HauCon A/S´ ansvar er en følge af ufravigelige regler.

I det omfang HauCon A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde HauCon A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod HauCon A/S i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af HauCon A/S’ leverancer.

16. Værneting og lovregler

Alle tvistigheder i forbindelse med aftaler eller kontrakter er undergivet dansk lovgivning og ret og afgøres ved HauCon A/S’ værneting, hvor det ikke i henhold til nærværende bestemmelser eller ved skriftlig aftale er bestemt andet.